Motiv iz Slovenskih goric- Vas Sp. Ivanjci

Katič Ivan motiv iz Slovenskih Goric

Motiv iz Slovenskih goric- Vas Sp. Ivanjci

Dimenzije: 50 × 75 cm

Leto: 1998

Cena: 1200 €